Zespół dworsko-parkowy Równina Górna - na sprzedaż

You are here Start  > Dwory na sprzedaż >  Zespół dworsko-parkowy Równina Górna - na sprzedaż
Item image

Syndyk masy upadłości
Progres Marbella sp. z o.o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza

przetarg na nabycie
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY

z budynkiem dworu o pow. 395 m2 oraz o pow. gruntu 35.454 m2,
położonej w Równinie Górnej (woj. warmińsko-mazurskie),
dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr OL1K/00014400/4

1. Opis przedmiotu sprzedaży:
Zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków Województwa Olsztyńskiego. Dwór stanowi budynek późnoklasycystyczny wybudowany w połowie XIX w., który jest otoczony parkiem z okazami drzew pomnikowych.

2. Tryb sprzedaży:
Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

3. Cena wywoławcza:
354.675,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

GALERIA ZDJĘĆ ZABYTKU:

4. Warunki sprzedaży:
Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

6. Wadium:
należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie wadium w kwocie 35.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

7. Informacje i materiały:
Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel: 22 2035757 w godz. 10.00 – 16.00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

8. Termin otwarcia ofert:
W dniu 27 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 13:05 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

9. Zastrzeżenie:
Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

CENA WYWOŁAWCZA:

354.675 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

tel. +48 501 169 181
syndyk.mw@gmail.com


Adres obiektu:

Adres:
Równina Górna
GPS:
54.1800648, 21.246125500000062
Telefon:
+48 501 169 181
syndyk.mw@gmail.com

comments powered by Disqus