pałac Kijany - zabytek na sprzedaż

Dotacje z WFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela dotacji na działania związane z przywracaniem bioróżnorodności. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

DLA KOGO?

Wnioski mogą składać między innymi:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz ich stowarzyszenia,
  • jednostki budżetowe,
  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wnioskodawcami mogą być podmioty działające na terenie Dolnego Śląska.

NA CO?

Program ma na celu między innymi przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. Przykładowe wydatki:

  • zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin,
  • prace związane z przywracaniem walorów przyrodniczych, w tym zabiegi konserwatorskie w drzewostanie,
  • prace demontażowe i rozbiórkowe,

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 60% wartości zadania netto.

DORADZTWO

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu, pozyskaniu i rozliczenia dotacji, polecamy usługi firmy INVENI, sprawdzonego partnera Residence Navigator.
Analiza możliwości pozyskania dotacji jest w firmie INVENI bezpłatna!

Zachęcamy do kontaktu z doradcami INVENI i umówienie się na spotkanie: 71/795 09 92 lub andrzej.domanski@inveni.pl

INVENI Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Karkonoska 10/213,
53-015 Wrocław,
www.inveni.pl

Close Comments